Evenement


NaamBuitengewone Algemene Ledenvergadering
LokatieDojo Hantei
Start Tijd27-10-2017 20:00
Eind Tijd27-10-2017 23:00
AfdelingAlgemeen
TypeAnders
  

Door omstandigheden heeft het bestuur besloten een buitengewone ALV uit te schrijven.

Deze wordt gehouden op vrijdagavond 27 oktober aanstaande vanaf 20.00 uur.

Hieronder de concept agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering (eerder gepubliceerd)
4. Ontwikkelingen ledenadministratie
5. Financiële zaken

Een aantal leden heeft aangegeven liever de contributie per maand af te dragen. Vanaf 1 januari 2018 willen we dit standaard voor alle leden gaan invoeren. De incasso geschiedt dan per 1e van de betreffende maand. Het voorstel is om de tarieven volgend jaar met 50 cent per maand te verhogen voor leden die per maand betalen.

Contributie per maand:

Seniorleden € 20.50
Jeugdleden tot 18 jaar € 16.50
2e jeugdlid € 13.50
3e jeugdlid en volgend € 10.50

Contributie per ½ jaar:

Seniorleden € 120.00
Jeugdleden tot 18 jaar € 96.00
2e jeugdlid € 78.00
3e jeugdlid en volgend € 60.00

6. Voordracht voorzitter

De functie van voorzitter is nog vacant en is de laatste tijd vervuld door Gerrit Eissink (ad interim). Daar er zich geen nieuwe kandidaten gemeld hebben, stelt het bestuur voor om Gerrit aan te stellen als voorzitter. Verder is Roy Bergman (ledenadministratie) afgetreden. Het bestuur stelt voor dat Jos Hampsink als penningmeester ook verantwoordelijk wordt voor de ledenadministratie.

7. Vertrouwenspersonen

Het bestuur stelt voor om Anita Heidemann en Nickol de Kwaadsteniet aan te stellen als vertrouwenspersonen voor de vereniging.

8. Jubileumactiviteiten

9. Rondvraag